Informasjon personvern

Loven krever at du som kunde, informeres om hvilke opplysninger vi lagrer om deg og hvilke rettigheter du har.

Vi lagrer følgende informasjon:

 • Fornavn og etternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Nødvendige opplysninger for å få utført tjenesten

Opplysningene lagres i vårt interne datasystem eller på serverer hos leverandøren av vårt datasystem. Informasjonen kan også sendes leverandør/tredjepart.

Hvorfor lagrer vi informasjon?

 • Grunnen til at vi lagrer informasjonen, er av hensyn til tjenesten vi skal utføre og eventuelle garantier.
 • Informasjonen kan også bli lagret av regnskapsmessige hensyn.

Våre plikter

 • Vi skal være trent i håndtering av dine personopplysninger
 • Vi skal ikke gå ut med dine opplysninger til tredjepart med mindre «forbehold» nedenfor krever dette eller ditt samtykke
 • Data skal være sikret mot sletting
 • Vi skal sikre at data ikke kommer på avveie.

Dine rettigheter

 • Du har rett til innsyn i dine opplysninger
 • Du har rett til – kostnadsfritt – å få utlevert dine lagrede personopplysninger på en fil innen 30 dager
 • Du har rett til å kreve din informasjon slettet/anonymisert (se forbehold).

Forbehold

 • Du kan ikke kreve å bli slettet/anonymisert dersom andre lover krever at vi lagrer dine personopplysninger. For eksempel bokføringsloven.
 • Slettes/anonymiserer dine personopplysninger, vil vi ikke lenger kunne skrive ut fremtidig kopi av din ordre, for eksempel vedrørende garanti/reklamasjon.

Firmaets behandlingsansvarlig for personopplysninger er Torbjørn Holden Søgaard.

Ombruksgaranti

Denne garanti gir forbruker utvidede rettigheter enn det som gjelder i forhold til Forbrukerkjøpsloven. Det er
viktig at du leser garantivilkårene som beskriver omfang og betingelser for Ombrukgaranti. Garantien påvirker
ikke selgerens garantiforpliktelser overfor sluttkunden som følge av kjøpsavtalen eller andre rettigheter eller
krav sluttkunden måtte ha i henhold til norsk lovgivning. Garantien omfatter kun produkter kjøpt og benyttet til
privat bruk. Garantien gjelder kun for det ombrukprodukt som angis på kvitteringen. Dersom et produkt blir
sendt til og brukt i et annet land gjelder ikke garantien.

Garantiperiode

Garantien gjelder fra kjøpsdato og gjelder i to år fra kjøpsdato dersom annet ikke fremgår av kvitteringen.
Dersom feil skulle oppstå og et eventuelt erstatningsprodukt blir utlevert, gjelder den totale ombyttegaranti
ved feil i 2 år totalt fra opprinnelig kjøpsdato.

Erstatningsprodukt

Erstatning gis i form av et tilsvarende produkt som det opprinnelige kjøpte produktet. Erstatningsprodukt kan
være et annet merke, men med likeverdige funksjoner.

Kundens ansvar

Det forsikrede produkt skal behandles i henhold til produsentens til enhver tid gjeldende anvisninger, og kun
benyttes til slike formål og i slike ytre miljø som produktet er beregnet for i henhold til skriftlige anvisninger fra
produsenten. Dersom det ikke foreligger spesifikke anvisninger skal produktet behandles med normal
aktsomhet og benyttes til normal bruk sett i forhold til hvordan produktet markedsføres og hva som gjelder for
tilsvarende gjenstander. Produktet må ikke brukes slik at det er åpenbar risiko for skade med mindre dette
faller inn under slik bruk som nevnt foran.

Kundens ansvar ved transport av produktet

Dersom produktet blir ødelagt og skal erstattes med tilsvarende produkt, er det kjøpers plikt å frakte produktet
til et ombruksenter og bistå til at skaden ikke blir ytterligere forverret. Brudd på disse bestemmelser kan
medføre at garantien ikke kommer til anvendelse. Hvis kunde bevisst har fortiet, skjult eller uriktig oppgitt noe
av betydning for vurdering av erstatningen eller tilsidesatt sin plikt i henhold til ovenstående, kan kundens rett
til erstatningsprodukt bortfalle.

Krav om bytte av produkt skal meldes uten ugrunnet opphold etter inntruffet skade, og før reparasjon
iverksettes. Skade meldes til butikken/ombrukssenter der produktet ble kjøpt for å avtale tid for å få
erstatningsprodukt. Kunden plikter å gi butikk/ombrukssenter de opplysninger og dokumenter som er
tilgjengelige om produktet, og som ombruksenteret trenger for å utlevere tilsvarende produkt. Produktet, kopi
av kvittering/forsikringsbevis og informasjon om årsak til skade skal medbringes til butikk/ombrukssenter.

Frist for melde krav under garantien

Ombruksenteret erstatter ikke tap som kunde melder senere enn ett år etter at han/hun fikk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet. Dersom kravet avslås, mister kunden retten til erstatning dersom ikke en sak er
anlagt eller en nemndbehandling er krevd innen seks måneder etter at sikrede fikk skriftlig melding om
avslaget.

Garantien gjelder ikke:

• Feil bruk i henhold til brukermanual, eksempelvis bh-spiler som sitter fast i vaskemaskintrommel osv.
• Skader pga. installerte komponenter som er installert i eller på forsikret produkt i ettertid
• Skader som følge av datavirus eller tilsvarende
• Kostnader for normalt vedlikehold og rengjøring.
• Rene estetiske skader som ikke påvirker produktets anvendelighet (f.eks. riper)
• Om produktet blir stjålet, mistet eller gått tapt på annen måte.
• Dersom produktet blir benyttet i næringssammenheng.
• Skader på produktet som har vært utsatt for programvaremanipulerende program som ikke tilbys av
produsenten av produktet.

Produktansvarsforsikring

Garantien inkluderer i tillegg medisinsk invaliditet og død som skyldes ulykke knyttet til bruk av produktet.
gjelder for ulykkesskade som inntreffer i forsikringstiden. Med ulykkesskade forstås skade på kroppen
forårsaket av en plutselig ytre, fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden som er
foranlediget av produktet. For medisinsk invaliditet og død er den samlede erstatningssum kr. 1 000 000.

Forhandlernettverk

Et ombrukprodukt kan leveres inn på et hvert ombruksenter forutsatt at dette ombruksenter har avtale med
Elektronikkbransjen. Sjekk www.ombrukt.no for liste over ombruksentere.

Forsikringsgiver

Ly Forsikring ASA har adresse; Åsmarkvegen 2, 2390 Moelv. Org. nr. 996 547 639 Tlf. 611 00 500
E-post: post@lyforsikring.no Hjemmeside: www.lyforsikring.no
Selskapet er medlem av den norske Garantiordningen for skadeforsikring.

Selskapets representant

Matrix Insurance AS representerer Selskapet i alle praktiske forhold og svarer på spørsmål knyttet til denne
forsikringen og forsikringsvilkår. Matrix Insurance AS har adresse: Rådhusgaten 11, 0151 Oslo, Norge.
E-post: post@matrixinsurance.no